ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചിറങ്ങൂ… ആപത്തുകൾ അടുക്കില്ല…

  യാത്രാവേളയിലെ ആപത്തുകളുകലാന്‍     ഓം നമോ അങ്കാരകായ നമഃ (3 തവണ)   ഓം നമോ കുജായ നമഃ (3 തവണ)   ഓം നമോ മംഗളായ നമഃ (3 തവണ)... Read More

 

യാത്രാവേളയിലെ ആപത്തുകളുകലാന്‍

 

 

ഓം നമോ അങ്കാരകായ നമഃ (3 തവണ)

 

ഓം നമോ കുജായ നമഃ (3 തവണ)

 

ഓം നമോ മംഗളായ നമഃ (3 തവണ)

 

ഓം നമോ വാഹനായ നമഃ(3 തവണ)

 

ഓം നമോ രാഹുവേ നമഃ (3 തവണ)

 

എന്ന മന്ത്രം വീടുവിട്ടിറങ്ങും മുമ്പ് ജപിക്കുക. യാത്ര സുഖകരവും ശുഭകരവുമാവും.

 

ശംഭോ മഹാദേവോ ശിവശംഭോ മഹാദേവ

ദേവാ ദേവാദി നമോ മാര്‍ഗ്ഗബന്ധോ

 

എന്ന സ്തുതി യാത്ര തുടങ്ങും മുമ്പ് പതിനൊന്നു തവണ ജപിക്കുക. യാത്ര സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO