കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ചെറുകഥാശില്‍പ്പശാല – 2019; അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി 2019 ആഗസ്റ്റ് 10, 11, 12 തീയതികളില്‍ അങ്കമാലിക്കടുത്തുള്ള കാലടിയില്‍വെച്ച് സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ചെറുകഥാശില്‍പ്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 18 വയസ്സു മുതല്‍ 40 വയസ്സ് വരെയുള്ള യുവ എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് താമസം,... Read More

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി 2019 ആഗസ്റ്റ് 10, 11, 12 തീയതികളില്‍ അങ്കമാലിക്കടുത്തുള്ള കാലടിയില്‍വെച്ച് സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ചെറുകഥാശില്‍പ്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 18 വയസ്സു മുതല്‍ 40 വയസ്സ് വരെയുള്ള യുവ എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് താമസം, ഭക്ഷണം, യാത്രാബത്ത എന്നിവയും സാക്ഷ്യപത്രവും അക്കാദമി നല്‍കും. മലയാളത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയും ബയോഡാറ്റയും ഏറ്റവും പുതിയ ഒന്നോ രണ്ടോ കഥകളുടെ കോപ്പിയോടൊപ്പം 2019 ജൂലൈ 15 ന് മുമ്പ് സെക്രട്ടറി, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, തൃശൂര്‍ 680020 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കണം. ഫോണ്‍ 0487 2331069, email- keralasahityaakademi@gmail.com 
‍‍

ഡോ. കെ.പി. മോഹന്‍
സെക്രട്ടറി

 

Show Less

No comments Yet

SLIDESHOW

LATEST VIDEO